Leadership Without Easy Answers

From Reut Wiki

ספרו של פרופ' רונלד חפץ מציג תיאורית [[מנהיגות הסתגלותית{מנהיגות]] חדשה המבקשת להתמודד עם האתגרים המורכבים שאיתם נאלצים להתמודד מנהיגים מהסקטור הציבורי והפרטי. המכון מבקש לאמץ את גישתו של חפץ ביחס לאופן והדרכים שבהם ניתן לחולל השפעה בזירה הציבורית.

Leadership without Easy AnswersRonald A. Heifetz, Harvard University Press, 2003