טקנה

From Reut Wiki

Redirect page

הטקנה הוא אחד משלושת ה- Intellectual virtues של אריסטו (יחד עם Episteme ו-Phronesis).

בכל הקשר חדש יש תמיד משהו שהוא מעבר למה שהחוקים או המערכת המושגית המפרשת שלנו מסוגלת להסביר לנו. הטקנה מייצג את הכישורים החשיבתיים האנושיים באמצעותם אנו יכולים לחוש מההקשר את אותו דבר שהוא מעבר למה שידע האפיסטמי מספק לי. באמצעות כושר אנושי זה אנו יכולים לדעת את הדברים מנסיוננו לפני שיש לנו תאוריה או הבנה מופשטת של הכללים שאנו מפעילים. כושר זה ממלא תפקיד חשוב בשרידות שלנו (התפעולית והתפיסתית). כל המצאה אנושית מתחילה מהפעלת כישורי הטקנה.

הבנה סמויה תוכל להפוך ל'הבנה גלויה' לעצמנו ולאחרים רק לאחר שמשמעותה תומשג ותיוחס להמשגות הקיימות שלנו.